معرفی ژئوتکنیکبه کاربردن روشهای علمی و اصول مهندسی برای حل مسائل مرتبط با رفتارهای مکانیکی و هیدرولیکی انواع خاک‌ها و سنگ‌ها تحت اثر نیروها و بارهای وارده از سوی سازه‌های مهندسی و نیز ارائه توصیه‌ها و دستورالعمل‌های کیفی و کمی مرتبط با چگونگی طراحی، ساخت و بهره‌برداری ایمن از سازه‌های مهندسی در تماس با خاک و سنگ را مهندسی ژئوتکنیک می‌نامند.

مهندسی ژئوتکنیک در حقیقیت تلفیقی از مکانیک خاک و پی، مکانیک سنگ و زمین شناسی مهندسی است که به منظور پیش بینی رفتار مهندسی خاک و سنگ و حل مشکلات احتمالی مربوط به آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربردهای مهندسی ژئوتکنیک می‌توان به طراحی فونداسیون سازه های مهندسی از قبیل ساختمانها، پل‌ها، سیلوها و مخازن، طراحی و اجرای انواع روشهای پایدارسازی گود، طراحی و اجرای روشهای مختلف آب بندی، طراحی و اجرای سد، طراحی و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و طراحی و اجرای تونل‌ها اشاره نمود.

همچنین، مهندسی ژئوتکنیک در سالیان اخیر در پی رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات ایجاد شده بر اثر زلزله‌ها، از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه‌ای خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا، طراحی لرزه‌ای یا مقاوم سازی سازه‌ها با ملحوظ نمودن ابعاد ژئوتکنیکی آن امری اجتناب ناپذیر است.

داده هاى ژئوتکنيکى، آن دسته اطلاعات مربوط به زمين هستند که در برنامه ريزى، اکتشاف، طراحى، ساخت و بهره بردارى از سازه هاى مهندسى و پروژه هاى عمرانى و معدنى به کار رفته و ايمنى و کارايى موثر آنها را تضمين مى کنند. اين اطلاعات دامنه گسترده اى از داده ها را،در زمينه هاى مکانيک خاک، مکانيک سنگ، منابع آب، لرزه خيزى، مهندسى عمران و زمين شناسى مهندسى و زيست محيطى، شامل مى شوند.