آزمایش‌های آزمایشگاهی


fivera
fivera
fivera


در آزمایشگاه مرکزی شرکت تدبیر سازه زیگورات، آزمایشات مختلف آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک خاک و سنگ، بتن، سیمان و آسفالت انجام می‌شود. در جدول زیر، به برخی از این آزمایشات اشاره شده است.


ردیف نام آزمایش استاندارد مرتبط
1 تعیین درصد رطوبت خاک AASHTO T265
2 تعیین حد روانی و خمیری خاک AASHTO T89,90
3 حد انقباض AASHTO T92
4 ارزش ماسه ای AASHTO T176
5 دانه بندی ASTM D 421
6 هیدرومتری ASTM D 421,D422
7 تعیین GS ASTM D 854
8 تراکم ASTM D 698
9 تعیین دانستیه خاک ASTM D 1556
10 نفوذ پذیری ASTM D 2434
11 تحکیم ASTM D 2435
12 تک محوری ASTM D 2166
13 سه محوری ASTM D 4767
14 برش مستقیم ASTM D 3080
15 C.B.R ASTM D 1883-87
16 تعیین ضریب تورق BS812-1975
17 تعیین ضریب تطویل BS 812-1975
18 درصد جذب آب مصالح درشت ASTM D 854-92
19 تعیین درصد گچ BS-1377
20 سوراخ سوزنی ASTM D 2216-90
21 تعیین درصد کلر ASTM D512
22 تعیین درصد سولفات ASTM D 516
23 PH نمونه خاک یا آب ASTM 4972-01
24 تعیین شاخص تورم ASTM D 4829-88
25 تعیین غلظت غیر نرمال سیمان ASTM C 187-86
26 تعیین درصد قیر آسفالت ASTM D 979
27 تعیین مقاومت مصالح در برابر سولفات ASTM C 88-T104
28 تعیین درصد ذرات شکسته در مصالح سنگی درشت دانه ASTM-D5823
29 طبقه بندی خاک ASTM D2488
30 تعیین وزن مخصوص و دانسیته خاک در محل به روش ماسه مخروط AASH T0-T196
ASTM-D1556
31 سایش مصالح سنگی با دستگاه لس آنجلس AASH T0-T96
ASTM-C131,C535
32 تعیین میزان املاح معلق در خاک (TDS) BS 1377
33 تعیین میزان مواد آلی در خاک ASTM D 2974-079